Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Vörå Bokföringsbyrå
Vörävägen 12
66600 Vörå

FO-nummer: 0549522-5
Tel. 06 384 3200

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

Vörå Bokföringsbyrås register över personer som har abonnerat på våra brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Rekommendera oss / Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vöyrin Tilitoimisto
Vöyrintie 12
66600 Vöyri

Y-tunnus: 0549522-5
Puh. 06 384 3200

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Vöyrin Tilitoimiston asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Alkuun/Topp